Terms and conditions

Yoga Centrum Hoofddorp VOF
KvK: 55247709
Vestigingsadres: Kruisweg 1016b, 2131 CT Hoofddorp
Versie 23 Januari 2017


ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, cursussen en koopwaar van Yoga Centrum Hoofddorp en op alle overeenkomsten en alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2. Yoga Centrum Hoofddorp behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
3. Het Nederlands recht is van toepassing.
4. De aanbieder, Yoga Centrum Hoofddorp, wordt aangeduid als Yogacentrum.
5. De wederpartij (klant, cursist, leerling of deelnemer) wordt aangeduid als Deelnemer.
6. Een yogaleraar die namens het Yogacentrum een yogales, een andere les of een workshop verzorgt in het Yogacentrum wordt aangeduid als Yogaleraar.
7. Een persoon die voor eigen rekening of risico of namens een derde partij lessen of workshops verzorgt en daarbij gebruik maakt van de faciliteiten van het Yogacentrum wordt aangeduid als Workshopleider.
8. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Deelnemer of Workshopleider en het Yogacentrum gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
9. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Yoga Centrum Hoofddorp neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Yoga Centrum Hoofddorp mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

ARTIKEL 2 - VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET YOGACENTRUM
1. Het Yogacentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede yogalessen en/of workshops.
2. Het Yogacentrum is verantwoordelijk voor het zorgen voor een veilige plek voor de yogalessen en workshops. Hieronder vallen de volgende verantwoordelijkheden:
- Het Yogacentrum zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
- Het Yogacentrum zorgt ervoor dat het gebouw en de faciliteiten aan de wettelijke bepalingen rondom de veiligheid voldoet.
- Het Yogacentrum treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Deelnemers.
- Het Yogacentrum onderwerpt de voorzieningen in het gebouw aan het vereiste onderhoud.
3. Het Yogacentrum staat er voor in dat de docenten of workshopleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. Het Yogacentrum is ervoor verantwoordelijk redelijke maatregelen te nemen om privacy gevoelige data van Deelnemers te beschermen. Door Deelnemers verstrekte gegevens worden zonder toestemming van Deelnemer niet voor externe doeleinden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 3 – VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DEELNEMER
1. De Deelnemer dient de aanwijzingen van het Yogacentrum c.q. de Yogaleraren, Workshopleiders en andere medewerkers op te volgen.
2. Elke Deelnemer is verplicht lichamelijke en/ of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de Yogaleraar of Workshopleider. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts of therapeut. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de Deelnemer.
3. De Deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of per e-mail aan het Yogacentrum mede te delen. Het Yogacentrum mag uitgaan van de juistheid van de verstrekte gegevens.
4. Door een e-mail adres door te geven aan het Yogacentrum gaat de Deelnemer akkoord met opname op de mailinglijst van het Yogacentrum.
5. Het is de Deelnemer niet toegestaan deel te nemen aan lessen of workshops, indien hij onder invloed is van drank, drugs of verdovende medicijnen die het concentratie vermogen verminderen.
6. Het is de Deelnemer niet toegestaan te roken in het Yogacentrum.

ARTIKEL 4 – AANBIEDINGEN EN BETALING
1. Alle aanbiedingen van Yoga Centrum Hoofddorp zijn vrijblijvend.
2. De prijzen voor koopwaar en cursussen zijn vast en niet onderhandelbaar. De prijzen voor particuliere Deelnemers zijn inclusief omzetbelasting.
3. Betaling van abonnementen geschiedt middels automatische incasso.
a. Deze incasso geschiedt in de eerste week van de maand.
b. Indien deze incasso niet kan worden uitgevoerd dan is de Deelnemer ervoor verantwoordelijk zelf zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het Yogacentrum om af te spreken hoe de betaling zal plaatsvinden.
4. Betaling van goederen kan contant of indien de Deelnemer een machtiging heeft afgegeven per automatische incasso plaatsvinden.
5. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door het Yogacentrum schriftelijk of per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
6. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yoga Centrum Hoofddorp het recht om op de Deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
7. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

ARTIKEL 5 - PROEFLESSEN
1. Om yoga te proberen is het mogelijk om een proefles te volgen.
2. Proeflessen moeten voor de les worden afgerekend.
3. Door deelname aan een proefles ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 6 - ABONNEMENTEN
1. De voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op Deelnemers die een abonnement hebben bij Yoga Centrum Hoofddorp.
2. Een abonnement wordt afgesloten voor een minimale periode van drie maanden.
3. Bij het afsluiten van een abonnement is er een bedenkperiode van 7 dagen. In deze periode kan een Deelnemer kosteloos annuleren. De bedenktijd eindigt op het moment dat de Deelnemer eerder een les volgt.
4. Na afloop van de periode van drie maanden kan de Deelnemer op elk moment opzeggen.
- De opzegging gaat dan in per de 1e van de eerstvolgende maand.
- Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
- Het opzeggen geschiedt schriftelijk per e-mail of post. De Deelnemer ontvangt een bevestiging van het Yogacentrum. Als de Deelnemer geen bevestiging ontvangt dan dient deze zelf contact met het Yogacentrum op te nemen.
- Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.
5. Een abonnement is geldig voor een afgesproken hoeveelheid lessen per week.
6. Een abonnement is geldig voor alle reguliere lessen die door het Yogacentrum worden aangeboden. Het staat het yoga centrum vrij lessen aan te bieden die niet onder het abonnement vallen.
7. Indien Deelnemer voor een les verhinderd is, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, vindt geen teruggave van het lesgeld plaats.
8. De Deelnemer kan gemiste lessen inhalen. Beperking hierbij is dat maximaal voor een maand aan gemiste lessen meegenomen kan worden naar de volgende maand.
9. Indien het Yogacentrum gepland twee weken of langer gesloten is dan worden de kosten van deze periode in mindering op het abonnementsgeld gebracht.
10. De tarieven voor abonnementen kunnen een keer paar jaar door het Yogacentrum worden gewijzigd. Het Yogacentrum zal abonnementshouders hiervan tijdig, op de hoogte stellen. Bij verhoging van de prijs heeft de Deelnemer gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen.
11. Bij langdurige ziekte kan je contact opnemen met Yoga Centrum Hoofddorp om het abonnement te laten pauzeren.
12. Het is mogelijk om je abonnement maximaal twee maanden per lesjaar (september t/m juli) bij ons te pauzeren.
13. Dit dien je een maand van te voren bij ons aan te geven.
14. Na deze twee maanden ben je weer verplicht om abonnementsgeld te betalen.

ARTIKEL 7 - RITTENKAART
De voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op Deelnemers die een rittenkaart hebben bij Yoga Centrum Hoofddorp.
1. Een rittenkaart heeft een vast aantal lessen en een vaste periode waarin je deze lessen kan gebruiken.
2. Bij aanschaf van de eerste dient deze betaald te worden.
3. De tarieven voor rittenkaarten kunnen een keer paar jaar in door het Yogacentrum worden gewijzigd. Een eventuele prijsverandering heeft geen effect op reeds verkochte rittenkaarten.
4. De periode waarin de rittenkaart gebruikt kan worden wordt niet verlengd door tijdelijke sluiting van het yoga centrum in verband met vakanties of feestdagen.
5. Een rittenkaart is geldig voor alle reguliere lessen die door het Yogacentrum worden aangeboden. Het staat het yoga centrum vrij lessen aan te bieden die niet onder de rittenkaart vallen.
6. Een rittenkaart kan gebruikt worden door alle leden van een gezin die een gezamenlijke huishouding voeren.
7. Bij langdurige ziekte kan de Deelnemer contact opnemen met het Yogacentrum om een verlenging van de periode waarin de lessen kan worden gebruikt te bespreken.

ARTIKEL 8 – EXTRA LESSEN EN LOSSE LESSEN
1. Bij voldoende ruimte in de les is het mogelijk om extra lessen of losse lessen te volgen.
2. Er is sprake van een “Extra les” als de Deelnemer een abonnement heeft en meer lessen wil volgen dan er in het abonnement zitten.
3. Er is spraken van een “Losse les” als de Deelnemer bekend is bij het yogacentrum en geen abonnement heeft.
4. Losse lessen dienen ter plekke contant te worden betaald. Extra lessen kunnen contact of per automatische incasso worden betaald.
5. Extra en losse lessen worden aangeboden op basis van beschikbaarheid. Deelnemers met een abonnement of rittenkaart hebben altijd voorrang boven Deelnemers voor een Losse les.

ARTIKEL 9 - VAKANTIE, FEESTDAGEN, ZIEKTE EN CALAMITEITEN
1. De tarieven van het Yogacentrum zijn gebaseerd op 42 lesweken per jaar.
2. Tijdens de schoolvakanties van scholen in de regio is het Yogacentrum gesloten of kan het er voor kiezen een beperkter rooster aan te bieden.
3. Uitzondering hierop is de zomervakantie. Het yogacentrum kan ervoor kiezen om in de zomer voor maximaal 4 weken te sluiten. Deze weken vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden. Voor de gesloten periode in de zomer is geen lesgeld verschuldigd.
4. Het yogacentrum is gesloten op de in Nederland vastgestelde feestdagen waarbij de Deelnemer geen compensatie zal worden gegeven.
5. Indien een Yogaleraar door ziekte of anderen redenen geen les kan geven dan zal het Yogacentrum al het mogelijke in het werk stellen om voor vervangende docenten of lesuren te zorgen.
6. Indien door zieke of onvoorziene omstandigheden het Yogacentrum langer dan een week is gesloten dan gelden de volgende compensaties:
- De geldigheidsduur van rittenkaarten wordt verlengt met het aantal dagen dat er geen les is gegeven.
- De kosten van abonnementen worden voor de volgende maand verminderd naar rato van het aantal gesloten dagen.
7. Voor sluiting van enkele dagen, of uitval van lessen van een enkele Yogaleraar wordt geen compensatie gegeven.

ARTIKEL 10 - UITSLUITING
1. Yoga Centrum Hoofddorp heeft het recht deelname aan een les te weigeren, indien de Deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Yoga Centrum Hoofddorp heeft het recht de toegang tot de lessen, workshops, andere activiteiten en het centrum, zonder opgave van reden te weigeren.

ARTIKEL 11 - ANNULERING DOOR YOGA CENTRUM HOOFDDORP
1. Yoga Centrum Hoofddorp heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
2. Yoga Centrum Hoofddorp heeft het recht zonder opgave van redenen lessen en andere activiteiten te annuleren.

ARTIKEL 12 - WORKSHOPS
1. Yoga Centrum Hoofddorp organiseert workshops en cursussen op het gebied van yoga en spiritualiteit. Vanaf nu Workshops.
2. Voor Deelname aan een Workshop is het nodig een toegangskaart te kopen.
3. Toegangskaarten zijn te koop bij de Yogaleraar die de workshop geeft en via de Webshop van het Yogacentrum.
4. Een inschrijving voor een Workshop, en daarmee een plek in de Workshop, is pas definitief indien een toegangskaart gekocht en betaald is.
5. Bij beschikbaarheid, dit ter beoordeling van de Yogaleraar die de Workshop verzorgt, is het mogelijk om bij aanvang van de Workshop nog een toegangskaart te kopen. Deze dient dan gelijk contant afgerekend te worden.
6. Mocht de Deelnemer van deelname afzien na inschrijving dan dient dit binnen 72 uur voor aanvang van de Workshop aan het Yogacentrum door te geven te zijn. Na deze tijd bent u de helft van de kosten aan het Yogacentrum Hoofddorp verschuldigd.
7. Toegangskaarten voor Workshops zijn overdraagbaar. Beperking hierbij is dat de Deelnemer die een Workshop bezoekt binnen de doelgroep van de Workshop dient te vallen. Een en ander ter beoordeling van de Yogaleraar of Workshopleider.
8. Indien een Workshop wordt geannuleerd dan zal het Yogacentrum uiterlijk 14 dagen na de geplande datum van de Workshop de gemaakte kosten voor toegangskaarten per bank vergoeden.

ARTIKEL 13 - WORKSHOPS DOOR DERDEN
1. Het Yogacentrum kan door derden worden gebruikt voor workshops. Deze workshops zijn volledig de verantwoordelijkheid van de betreffende Workshopleider of organisatie.

ARTIKEL 14 – KOPEN VIA DE WEBSHOP
1. Via een webshop verkoopt het Yogacentrum rittenkaarten en toegangskaarten voor Workshops. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
2. Bij het online aanschaffen van een rittenkaart is er een bedenkperiode van 7 dagen. In deze periode kan een Deelnemer kosteloos annuleren. De bedenktijd eindigt op het moment dat de Deelnemer eerder een les volgt.
3. Bij het online aanschaffen van toegangskaarten voor een workshop of andere activiteit geldt een bedenkperiode van 7 dagen. In deze periode kan een Deelnemer kosteloos annuleren. De bedenktijd eindigt op het moment dat de geplande activiteit binnen 72 uur plaatsvindt.
4. Bij annulering binnen 72 uur voor de starttijd van de geplande activiteit wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.
5. Annuleren kan uitsluitend per e-mail of het contactformulier op de webshop.
6. Een geprint betalingsbewijs van de webshop is de toegangskaart tot de activiteit.
7. Indien een Workshop wordt geannuleerd dan zal het Yogacentrum uiterlijk 14 dagen na de geplande datum van de Workshop de gemaakte kosten voor toegangskaarten per bank vergoeden.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWAARDING
1. Het Yogacentrum is tegenover de Deelnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen en voor schade die voor rekening en risico van het Yogacentrum komt.
2. Het Yogacentrum zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van het Yogacentrum is beperkt tot het bedrag waarvoor het Yogacentrum aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij. Het verzekerde bedrag heeft een minimum van 1.000.000,- euro per geval.
3. De Deelnemer is tegenover het Yogacentrum aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Deelnemer komt.
4. Deelnemer vrijwaart het Yogacentrum voor elke aanspraak over het zoek- of defect raken van eigendommen van Deelnemer.
5. Deelname aan de lessen en workshops geschiedt volledig op eigen risico. Deelnemer vrijwaart het Yogacentrum en de Yogaleraar voor elke aanspraak betreffende het tijdens cursus of aanwezigheid in het cursusgebouw oplopen van blessures, lichamelijk letsel, blijvende invaliditeit of het overlijden van Deelnemer.
6. Deelnemer vrijwaart het Yogacentrum voor elke aanspraak met betrekking tot het gebruik van de ruimten alwaar activiteiten plaatsvinden. Alsmede het gebouw en eigenaar dezer waar het Yogacentrum is gevestigd.
7. Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die het Yogacentrum of een Yogaleraar/ Workshopleider verstrekt.


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......